De Voorspelling van Peter Deunov uit 1944

De Voorspelling van Peter Deunov uit 1944

vertaald uit het Engels door Frank Hoogerbeets.

Peter Konstantinov Deunov (ook wel Beinsa Douno genoemd) werd geboren in 1864 en groeide op in het Ottomaanse Rijk (nu Bulgarije). In 1888 reisde hij naar Amerika waar hij gedurende zeven jaar theologie en medicijnen studeerde. Na zijn terugkeer naar Bulgarije weigerde hij een Methodist of Theosofische prediker te worden, posities die hij vrij aangeboden kreeg.

 In 1896, toen hij in Varna nabij de hoofdstad Sofia woonde, publiceerde hij het boek Wetenschap en Onderwijs, waarin hij de ontwikkeling van de mensheid binnen de dramatische wereldgebeurtenissen analyseerde, over de fundamenten van een nieuwe cultuur die volgens hem in de volgende eeuw zou ontstaan. In de daarop volgende jaren gaf hij lezingen zoals “De Oorsprong van de Mens”, “Een Overzicht van Oude en Nieuwe Filosofie”, “Wetenschap en Filosofie”, Waarom en Hoe Wij Leven” en “De Beginselen van Verlichting”.

Hij was het middelpunt van het Spirituele Genootschap van Varna, dat zich in 1906 ontwikkelde tot een Synarchische Ketting en in 1918 de Universele Witte Broederschap, terwijl hij zelf Meester werd genoemd. De etymologie van zijn bijnaam “Beinsa Douno” heeft wortels in het Sanskriet en betekent zoveel als “degene die het goede brengt door middel van het woord”. Er wordt gezegd dat hij met deze naam formulieren voor de politie tekende om de druk bij hem weg te nemen, en waarmee hij de politie liet raden naar zijn identiteit.

In 1922 opende hij de esoterische School van de Universele Witte Broederschap in Sofia waar hij 22 jaar lang lezingen gaf, tot aan zijn dood in december 1944. In 1929 en 1932 had hij contact met J. Krishnamurti ( in Ommen, Nederland), die toen de Theosofische Beweging had verlaten en de Orde van de Ster in het Oosten had opgeheven. Jaren lang leefde Peter Deunov in de buurt van Sofia, omgeven door talloze discipelen. Vanaf 1934 werkte hij aan de Paneurhythmy, een serie van 28 oefeningen bestaande uit melodie, tekst en plastische bewegingen. Later voegde hij de oefeningen “De Zonnestralen” en “Het Pentagram” toe.

Enkele dagen voor zijn dood in december 1944, schijnt hij, terwijl hij in een diepe trance verkeerde, de volgende, buitengewone voorspelling te hebben gedaan:

De Voorspelling

“Met de voortgang van de tijd heeft het bewustzijn van de mens een zeer lange periode van duisternis ervaren. Deze fase, die de Hindoes ‘Kali Yuga’ noemen, nadert zijn voltooiing. Wij bevinden ons nu op de grens van twee tijdperken: die van Kali Yuga en die van het Nieuwe Tijdperk dat we nu betreden. Een geleidelijke verbetering vindt reeds plaats in de gedachten, gevoelens en handelingen van mensen, maar iedereen zal spoedig worden onderworpen aan goddelijk Vuur, dat hen zal zuiveren en voorbereiden met betrekking tot het Nieuwe Tijdperk. Aldus zal de mens zichzelf verheffen tot een superieure graad van bewustzijn, dat essentieel is voor zijn aanvang van het Nieuwe Leven. Dit is wat men verstaat onder ‘Verheffing’.

Enkele decennia zullen verstrijken voordat dit Vuur komt, dat de wereld zal transformeren door het een nieuwe moraal te brengen. Deze immense golf komt uit de kosmische ruimte en zal de gehele aarde overspoelen. Al diegenen die proberen zich ertegen te verzetten zullen worden weggenomen en overgebracht naar een andere plaats. Ofschoon de bewoners van deze planeet niet allemaal dezelfde graad van evolutie hebben bereikt, zal de nieuwe golf door iedereen worden gevoeld. En deze transformatie zal niet alleen de Aarde treffen maar het ensemble van de hele Kosmos.

Het beste en enige dat de mens nu kan doen is zich richten tot God en zichzelf verbeteren, om zijn trillingsniveau te verhogen, opdat hij in harmonie zal zijn met de krachtige golf die hem spoedig zal overspoelen. Het Vuur waarvan ik spreek, dat vergezeld zal gaan van de nieuwe levensvoorwaarden die onze planeet krijgt geboden, zal alles verjongen, zuiveren en herstructureren: de materie zal worden verfijnd, jullie harten zullen worden bevrijd van lijden, zorgen en ongewisheid, en zij zullen oplichten; alles zal worden verbeterd en verheven; negatieve gedachten, gevoelens en handelingen zullen worden verteerd en vernietigd.

Jullie huidige leven is er een van slavernij, een zware gevangenis. Begrijp je situatie en bevrijd jezelf ervan. Ik zeg jullie dit: verlaat je gevangenis! Het is echt heel spijtig om zoveel misleiding te zien, zoveel lijden, zoveel onvermogen om te begrijpen waar iemands ware geluk ligt. Alles om jullie heen zal spoedig instorten en verdwijnen. Niets zal overblijven van deze beschaving of zijn perversiteit; de hele aarde zal worden geschud en geen spoor zal overblijven van deze dwalende cultuur die de mens gebukt houdt onder onwetendheid. Aardbevingen zijn niet alleen maar mechanische fenomenen; hun doel is ook om het intellect en de harten van mensen wakker te schudden opdat zij zichzelf kunnen bevrijden van hun fouten en dwaasheden, en gaan beseffen dat zij niet de enigen zijn in het universum.

Ons zonnestelsel doorkruist nu een regio van de Kosmos waar een constellatie die was vernietigd zijn sporen, zijn gruis, heeft achtergelaten. Dit doorkruisen van een vervuilde ruimte is een bron van vergif, niet alleen voor de bewoners van de aarde, maar voor alle bewoners van de andere planeten in onze Melkweg. Alleen de zonnen zijn immuun voor de invloed van deze onvriendelijke omgeving. Deze regio wordt de ‘dertiende zone’ genoemd; men noemt het ook wel ‘de zone van tegenstellingen’.

Onze planeet is duizenden jaren lang opgesloten geweest in deze regio, maar we naderen nu het einde van deze duistere ruimte en staan op het punt een meer spirituele regio te betreden waar hoger ontwikkelde wezens leven. De aarde volgt nu een opstandingsbeweging en iedereen zou zichzelf ertoe moeten zetten om in harmonie te komen met de golven van de opstanding. Diegenen die weigeren zich te onderwerpen aan deze oriëntatie zullen het voordeel verliezen van goede omstandigheden die in de toekomst worden geboden om zich te verheffen. Zij zullen achterblijven in de evolutie en zullen miljoenen jaren moeten wachten op de komst van een nieuwe opstandingsgolf.

Zowel de aarde, het zonnestelsel als het universum krijgt een nieuwe koers door de impuls van Liefde. Velen van jullie beschouwen Liefde nog steeds als een minderwaardige kracht, maar in feite is zij de grootste van alle krachten! Geld en macht worden nog steeds vereerd alsof de koers van jullie leven ervan afhangt. In de toekomst zal alles ondergeschikt worden gemaakt aan Liefde en allen zullen haar dienen. Maar het is door middel van lijden en moeilijkheden dat het bewustzijn van de mens zal ontwaken. De nare voorspellingen van de profeet Daniël die zijn beschreven in de bijbel, verwijzen naar de tijd die zich nu aandient. Er zullen vloedgolven zijn, orkanen, enorme branden en aardbevingen die alles zullen wegvagen. Bloed zal overvloedig stromen. Er zullen revoluties zijn en enorme explosies zullen weerklinken in veel gebieden op de aarde. Daar waar aarde is zal water komen, en daar waar water is zal aarde komen.

God is Liefde, maar we hebben hier te maken met een afrekening, een reactie van de Natuur op de misdaden gepleegd door de mens sinds de nacht der tijden tegen zijn Moeder: de Aarde. Na al dit lijden zullen diegenen die worden gespaard, de rechtvaardigen, de Gouden Eeuw van harmonie en grenzeloze schoonheid kennen. Houd dus vast aan je vrede en je geloof wanneer de tijd komt van lijden en terreur, want het staat geschreven dat geen haar op het hoofd van de rechtvaardigen verloren zal gaan (Lucas 21:18, vert.). Wees niet ontmoedigd, volg gewoon je weg van persoonlijke perfectie. Jullie hebben geen idee van de grandioze toekomst die jullie wacht. Een Nieuwe Aarde zal spoedig geboren worden.

Over enkele decennia zal werken minder veeleisend zijn, en iedereen zal de tijd hebben om zich te wijden aan spirituele, intellectuele en artistieke activiteiten. Het vraagstuk van de verstandhouding tussen man en vrouw zal uiteindelijk worden opgelost in harmonie; beiden zullen de mogelijkheid hebben om hun aspiraties te volgen. De relaties van paren zullen worden gegrondvest op wederzijds respect en achting. Mensen zullen door de verschillende lagen van de ruimte gaan reizen en zelfs de intergalactische ruimte doorbreken. Zij zullen hun eigen functioneren onder de loep nemen en snel in staat zijn de Goddelijke Wereld te kennen, om uiteindelijk te versmelten met het Hoofd van het Universum.

Het Nieuwe Tijdperk wordt dat van het zesde ras. Jullie zijn voorbestemd om jezelf hierop voor te bereiden, om het te verwelkomen en het te leven. Het zesde ras zal zich vormen rond het idee van Broederlijkheid. Er zullen geen conflicten meer zijn van persoonlijke belangen; de enkele aspiratie van een ieder zal zijn zich te conformeren naar de Wet van Liefde. Het zesde ras zal het ras van Liefde zijn. Een nieuw continent zal hiervoor worden gevormd. Het zal verschijnen in de Pacifische Oceaan, opdat de Allerhoogste eindelijk Zijn plaats op deze planeet kan vestigen.

De stichters van deze nieuwe beschaving noem ik ‘Broeders van de Mensheid’ of ook wel ‘Kinderen van Liefde’. Zij zullen onwankelbaar het goede uitdragen en zij zullen een nieuw type mens vertegenwoordigen. De mens zal een familie vormen, als één groot lichaam, en elk volk zal een orgaan vertegenwoordigen in dit lichaam. In dit nieuwe ras zal Liefde zich op zo’n perfecte manier manifesteren dat de huidige mens zich daar slechts een zeer vaag idee van kan vormen. De aarde zal een plaats blijven waar men de voorkeur geeft aan strijd, maar de krachten van de duisternis zullen zich terugtrekken en de aarde zal van hen bevrijd worden.

Mensen die inzien dat er geen andere weg is zullen zich begeven op het pad van het Nieuwe Leven, dat van verlossing. Met hun zinloze trots zullen sommigen tot het einde toe ernaar verlangen op aarde een leven te leiden dat de Goddelijke Orde verwerpt, maar zij zullen uiteindelijk tot de slotsom komen dat de richting van de wereld niet aan hen toebehoort. Een nieuwe cultuur zal geboren worden die zal rusten op drie grondbeginselen: de verheffing van de vrouw, de verheffing van de deemoedigen en nederigen, en de bescherming van de rechten van de mens.

Het licht, het goede en rechtvaardige zal zegevieren; het is slechts een kwestie van tijd. De religies zouden herzien moeten worden. Elk bevatten zij een deel van de Leringen van de Meesters van het Licht, maar verduisterd door de onophoudelijke stroom van door mensen aangebrachte wijzigingen. Alle gelovigen zullen zich moeten verenigen en akkoord gaan met één beginsel: Liefde aan de basis plaatsen van elk geloof, wat dat ook mag zijn. Liefde en Broederlijkheid is de gemeenschappelijke basis! De Aarde zal spoedig worden overspoeld door buitengewoon snelle golven van Kosmische Elektriciteit. Binnen enkele decennia zullen wezens die slecht zijn en anderen misleiden niet meer in staat zijn hun intensiteit vol te houden. Zij zullen dan worden geabsorbeerd door Kosmisch Vuur dat het slechte in hen zal verteren. Dan zullen zij berouw tonen want het staat geschreven dat “al het vlees God zal loven”.

Onze moeder, de aarde, zal zich ontdoen van mensen die het Nieuwe Leven niet aanvaarden. Zij zal hen verwerpen als beschadigd fruit. Zij zullen weldra niet meer op aarde kunnen incarneren, evenals criminelen. Alleen zij die Liefde in zich dragen zullen blijven. Er is niet één plaats op aarde die niet is bevuild met menselijk of dierlijk bloed; zij zal zich daarom moeten zuiveren. En het is om deze reden dat sommige continenten zullen wegzakken en andere tevoorschijn zullen komen. Mensen beseffen niet door welke gevaren zij worden bedreigd. Zij gaan door met het najagen van zinloze doelen en het zoeken van plezier. Daarentegen zullen degenen van het zesde ras zich bewust zijn van de waardigheid van hun rol en respect tonen voor ieders vrijheid. Zij zullen zich uitsluitend voeden met producten uit het vegetatieve rijk. Hun ideeën zullen de macht hebben om vrij te circuleren zoals de lucht en het licht in onze dagen. De woorden “Indien je niet opnieuw geboren bent” zijn van toepassing op het zesde ras.

Lees hoofdstuk 60 van Jesaja. Daarin wordt verwezen naar de komst van het zesde ras, het Ras van Liefde. Na de Beproevingen zullen de mensen niet meer zondigen en zich begeven op het pad van de deugd. Het klimaat van onze planeet zal overal gematigd worden en extremen zullen niet meer voorkomen. De lucht zal wederom zuiver worden, evenals water. De parasieten zullen verdwijnen. Mensen zullen hun voorgaande incarnaties herinneren en met vreugde ervaren dat zij eindelijk vrij zijn van hun vroegere gesteldheid.

Net zoals men zich ontdoet van de parasieten en dode bladeren aan de wijnstok, zo handelen de ontwikkelde Wezens om de mens voor te bereiden op het dienen van de God der Liefde. Zij geven hen goede omstandigheden om te groeien en zich te ontwikkelen, en tegen degenen die willen luisteren zeggen zij: “Wees niet bevreesd! Nog even en alles zal goed zijn; jullie zijn op het goede pad. Moge hij die deel wil uitmaken van de Nieuwe Cultuur, studeren, bewust werken en oefenen.”

Dankzij de gedachte van Broederlijkheid zal de aarde een gezegende plaats worden, en dat zal niet wachten. Maar voordien zal groot lijden worden gebracht om het bewustzijn te doen ontwaken. Zonden die duizenden jaren zijn voortgezet moeten goedgemaakt worden. De vurige golf die de Allerhoogste uitzendt zal helpen het karma van de mensen op te lossen. De bevrijding kan niet langer worden uitgesteld. De mensheid moet zich voorbereiden op grote beproevingen die onvermijdelijk zijn en die komen om een einde te maken aan egoïsme.

In de aarde is iets buitengewoons zich aan het voorbereiden. Een ommekeer zo groots en zo onvoorstelbaar zal zich weldra in de natuur manifesteren. God heeft besloten om de aarde te herstellen, en Hij zal dat ook doen! Het betekent het einde van een tijdperk; een nieuwe orde zal de oude vervangen, een orde waarin Liefde op aarde zal heersen.”

Bron van dit artikel en PDF: http://www.ditrianum.org

Oorsponkelijke Engelse versie: http://www.ditrianum.org

Ditrianum – Media Centrum voor de Nieuwe Tijd

e-mail: info@ditrianum.org

Copyright © 2014 Frank Hoogerbeets (http://www.ditrianum.org) Deze informatie mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van deze copyright-vermelding.

Terug naar pagina Diverse berichten